Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na pobytoch YETI travel Ltd


 

1. ZMLUVNÝ VZŤAH

1.1 Zmluvný vzťah vzniká medzi:

a.) Poskytovateľom zájazdu (ďalej iba „Poskytovateľ“)- YETI travel Ltd sídlom Third Floor 207 Regent Street, Londýn W1B 3HH, zapísaným v UK Companies House (Company No: 08841289).

b.) Objednávateľom zájazdu (ďalej iba „Objednávateľ“) – individuálnym zákazníkom alebo skupinou (fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony.) Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom rozumie osoba, ktorá s Poskytovateľom uzavrela zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala on-line objednávku zájazdu (prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach Poskytovateľa - www.yeti-exclusive.sk alebo www.yeti-exclusive.co.uk), a ktorá bola následne potvrdená zo strany Poskytovateľa.

1.2 Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a Poskytovateľom vzniká na základe:

a.) Riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba „zmluva“) a následnom potvrdení pobytu Poskytovateľom.

b.) Preukázateľnou akceptáciou písomnej alebo on-line objednávky Poskytovateľom zaslanej (prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach Poskytovateľa - www.yeti-exclusive.sk alebo www.yeti-exclusive.co.uk) objednávateľom Poskytovateľovi (ďalej iba „objednávka“). Zmluva/objednávka platí pre všetky osoby na nej uvedené. Za neplnoleté osoby koná a vyplňuje a podpisuje zmluvu/objednávku zákonný zástupca alebo splnomocnený zástupca. Za právnické osoby koná a vyplňuje a podpisuje zmluvu/objednávku štatutárny orgán alebo iná osoba na to poverená štatutárnym orgánom Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch YETI travel Ltd sa stávajú záväznými podpísaním zmluvy alebo akceptáciou objednávky Poskytovateľom a tvoria zmluvu o obstaraní zájazdu.

1.3 Planým dokladom pre nástup na zájazd respektíve čerpania dojednaných služieb je platná zmluva alebo akceptácia objednávky zo strany Poskytovateľa a doklad o uhradení plnej čiastky za dojednané služby. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi až po uhradení kompletnej čiastky vyplývajúcej zo zmluvy.

2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Cena zájazdov a ďalších služieb, ktoré si objednávateľ objednal a ktoré zabezpečuje Poskytovateľ v rámci zmluvného vzťahu sú dojednané dohodou medzi objednávateľom a Poskytovateľom a to písomnou formou, alebo inou preukázateľnou formou, a ich rozsah stanovuje zmluva alebo akceptovaná objednávka Poskytovateľom

2.2 Ak zmluva nestanovuje inak, Poskytovateľ je oprávnený požadovať uhradenie zálohy za zájazd po uzatvorení zmluvy resp. akceptácii objednávky a to vo výške minimálne 50% z celkovej ceny zájazdu a všetkých dojednaných služieb. Zvyšok ceny zjazdu je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred začatím čerpania dojednaných služieb ak zmluva neuvádza inak. Ak je lehota objednania zájazdu kratšia ako 30 dní je Poskytovateľ oprávnený požadovať uhradenie 100% ceny zájazdu a všetkých dojednaných služieb bezprostredne po uzatvorení zmluvy alebo akceptácii objednávky.

2.3 V prípade neuhradenia ceny zájazdu a dojednaných služieb v lehotách určených Poskytovateľom, je tento oprávnený odstúpiť od zmluvy a neposkytnúť služby z nej vyplývajúce, pričom objednávateľ je povinný Poskytovateľovi uhradiť všetky náklady a škody, ktoré vznikli Poskytovateľovi nesplnením si zmluvných povinností (storno poplatky). Storno poplatky, poplatky za zmeny na žiadosť objednávateľa a nároky na náhradu vzniknutej škody sú splatné do 5 dní od vystavenia príslušného daňového dokladu a/alebo výzvy.

2.4 Objednávateľ má právo na poskytnutie dojednaných služieb až po uhradení plnej ceny zájazdu a splnení všetkých podmienok poskytovania služieb.

2.5 Celková cena zájazdu zahŕňa služby dojednané v konkrétnej zmluve o obstaraní zájazdu a tie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho druhu zájazdu.

2.6 Spôsob úhrady za dojednané služby stanovuje zmluva respektíve akceptácia objednávky. Objednávateľ je povinný postupovať pri úhrade podľa pokynov PoskytovateľaZa deň úhrady sa pritom považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa v plnej výške.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

3.1 Objednávateľ má právo na riadne poskytovanie služieb vyplývajúce zo zmluvy/ akceptovanej objednávky. V prípade že dohodnuté služby nevyčerpá, a to bez zavinenia Posktovateľa, nemá nárok na finančnú náhradu alebo náhradu služieb.

3.2 Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza pri objednávaní zájazdu v súlade s osobitnými predpismi platnými v krajine usídlenia Objednávateľa ako aj v krajine usídlenia Poskytovateľa.

3.3 Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie informácii potrebných pre čerpanie služieb vyplývajúcich zo zmluvy ako aj zmien o ktorých sa Poskytovateľ neskôr a/alebo počas poskytovania služieb dozvedel.

3.4 Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb. Podmienky odstúpenia od zmluvy upravuje časť 6. týchto podmienok.

3.5 Objednávateľ má právo na reklamáciu poskytnutých služieb a to podľa časti 7. týchto podmienok.

3.6 Objednávateľ má právo písomne oznámiť Poskytovateľovi, a to najneskôr do 30 dní pred začatím čerpania služieb, že sa miesto neho zúčastní zájazdu iná osoba. Oznámenie musí obsahovať meno, osobné údaje nevyhnutné pre zabezpečenie zázazdu a kontaktné informácie tejto osoby a súhlas tejto osoby s účasťou na zájazde. Poskytovateľ túto možnosť overí u dodávateľa služieb a písomne bude informovať Objednávateľa či je možné zmenu uskutočniť a za akých podmienok. V prípade možnosti zmeny cestujúcej osoby, sa táto stáva novým Objednávateľom a zodpovedá za prípadné náklady, ktoré vzniknú Poskytovateľovi touto zmenou. Zmena účastníka zájazdu závisí od možností Poskytovateľa a jeho dodávateľov. Na zmenu účastníka zájazdu nie je právny nárok.

3.7 Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi úplné a pravdivé informácie a doklady potrebné na zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a vzniknuté škody, ktoré Poskytovateľovi vzniknú. Zároveň v prípade nesplnenia tejto povinnosti je oprávnený Poskytovateľ od tejto zmluvy odstúpiť.

3.8 Objednávateľ má povinnosť uhradiť plnú cenu zájazdu a objednaných služieb v súlade s časťou 2. týchto podmienok a zároveň sa na výzvu Poskytovateľa preukázať dokladom, ktorý Poskytovateľ poskytol objednávateľovi po uhradení zájazdu a objednaných služieb.

3.9 Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene v súvislosti s objednanými službami s ohľadom na lehoty uvedené v týchto podmienkach.

3.10 Objednávateľ je povinný si prevziať a skontrolovať doklady, ktoré Poskytovateľzaslal objednávateľovi a ktoré sú potrebné pre čerpanie služieb a zároveň rešpektovať informácie uvedené v pokynoch, ktoré objednávateľ od Poskytovateľa obdržal.

3.11 Objednávateľ je povinný zabezpečiť sprievod a dohľad dospelej osoby účastníkom zájazdu ktorí nedosiahli vek 15 rokov ako aj zabezpečiť sprievod účastníkom zájazdu, ktorých zdravotný stav to vyžaduje a to na svoje náklady.

3.12 Objednávateľ je povinný dodržiavať colné, pasové, zdravotné a ďalšie predpisy hostiteľskej krajiny do ktorej vstupuje. Náklady na dodržiavanie týchto predpisov znáša Objednávateľ.

3.13 Objednávateľ je povinný uhradiť škody, ktoré svojim konaním spôsobil v ubytovacom zariadení, dopravnom prostriedku alebo inom zariadení v ktorom čerpal služby zabezpečené Poskytovateľom a to na základe práva príslušnej krajiny, kde škoda vznikla.

3.14 V prípade objednania dopravných služieb je objednávateľ povinný sa dostaviť na stanovené miesto v stanovenom čase a so všetkými dokladmi uvedenými v pokynoch ktoré obdržal od Poskytovateľa. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi finančnú a ani inú náhradu alebo náhradu služby ak sa tento neriadi cestovnými pokynmi ktoré obdržal.

3.15 Objednávateľ je povinný zdržiavať sa konania, ktoré by mohlo obmedzovať, poškodiť alebo inak ohroziť ostatných účastníkov zájazdu, Poskytovateľa alebo dodávateľov služieb. V prípade ak účastník zájazdu svojim nevhodným správaním alebo konaním, ktoré odporuje dohodnutým pravidlám, právu či dobrým mravom porušuje pokyny Poskytovateľa a/alebo dodávateľa služieb a/alebo osôb oprávnených ukladať práva a povinnosti podľa práva príslušných krajín a/alebo poškodzuje cudzí majetok je toto považované za porušenie zmluvných podmienok. (Za nevhodné správanie sa považuje napríklad, avšak nie výhradne nadmerné požívanie alkoholu či omamných látok, hrubé, násilnícke alebo hlučné správanie, nerešpektovanie nočného kľudu, nerešpektovanie pokynov osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa práva príslušnej krajiny a podobne.). V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený vyvodiť postih tj. neposkytnutie ďalších dojednaných služieb a okamžité zrušenie zmluvy bez možnosti akejkoľvek finančnej či inej náhrady či odškodnenia voči objednávateľovi a zároveň vyžadovať uhradenie prípadných vzniknutých škôd a nákladov.

4. POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATEĽA

4.1 Poskytovateľ je povinný najneskôr 7 pracovných dní pred začatím čerpania služieb vyplývajúcich zo zmluvy poskytnúť objednávateľovi písomné informácie potrebné pre čerpanie služieb (napr. presná adresa ubytovacieho zariadenia, miesto čerpania dojednaných služieb a podobne.) Toto neplatí, pokiaľ Objednávateľ objedná zájazd a/alebo služby od Poskytovateľa v lehote kratšej ako 7 dní, alebo ak uhradí ktorúkoľvek z objednaných služieb alebo zájazd v lehote kratšej ako 7 dní pred plánovaným začatím čerpania služieb. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec zmluvne dohodnutých, potvrdených a zaplatených služieb.

4.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné vylúčenie objednávateľa zo zájazdu zo strany dodávateľa služieb alebo leteckej či prepravnej spoločnosti a to vzhľadom na jeho neadekvátne a/alebo nemorálne a/alebo nelegálne správanie alebo konanie. Objednávateľ je v prípade svojho vylúčenia zo zájazdu povinný uhradiť akékoľvek náklady a škody s týmto vzniknuté.

5. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

5.1 V prípade ak je Poskytovateľ nútený zrušiť alebo značne zmeniť zmluvne dohodnutú službu, ktorú si objednávateľ zaplatil je tento povinný to objednávateľovi písomne oznámiť pričom presne uvedie druh zmeny a prípadne rozdiely v cene. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpiť bez storno poplatkov, prípadne započíta uhradené finančné prostriedky za záväzok Objednávateľa zaplatiť na inú službu, pokiaľ inú službu od Poskytovateľa objednal alebo s ním zmluvne dohodol . Svoje rozhodnutie je povinný v stanovenej lehote písomne doručiť Poskytovateľovi.

5.2 Drobné zmeny alebo odchýlky dohodnutých služieb sú v nevyhnutných prípadoch prípustné. (Ide napr. o zmeny časov odchodov, zmeny zo strany leteckých spoločností, ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť alebo prípadné zmeny programu výletov a podobne.) Objednávateľ si je vedomý že v prípade dojednania prepravy Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne zmeny, oneskorenia či zrušenie letov zo strany prepravcu (napr. z dôvodu technických problémov, nepriaznivého počasia, dôvodov spôsobených vyššou mocou a podobne)

5.3 V prípade zmeny dohodnutých služieb objednávateľom alebo doobjednaním nových služieb je objednávateľ povinný uhradiť poplatky s týmto spojené. O poplatkoch spojenými s touto zmenou Poskytovateľ objednávateľa písomne upovedomí. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového aj vecného programu a/alebo zrušenia zájazdu a/alebo poskytovaných služieb a to z dôvodu zásahu vyššej moci a/alebo rozhodnutia orgánov štátnej správy, verejnej moci alebo územnej samosprávy alebo iných orgánom vzniknutých alebo založených na základe práva príslušnej krajiny ak sú tieto spôsobilé a oprávnené čo i len z časti rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických či právnických osôb a/alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktoré Poskytovateľ nemohol ovplyvniť alebo zmeniť či predvídať.

5.4 V prípade vzniku overbookingu (preobsadenie ubytovacej kapacity) je poskytovateľ povinný zabezpečiť pre Objednávateľa ubytovaciu kapacitu rovnakej alebo vyššej kategórie v podobnej oblasti. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

5.5 Ak Poskytovateľ neposkytne Objednávateľovi po začiatku čerpania služieb dohodnuté služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo ak zistí, že ich nebude schopný Objednávateľovi poskytnúť, je tento povinný bezodkladne urobiť náležité opatrenia tak aby zájazd mohol pokračovať pričom o tejto zmene upovedomí objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas trvania zájazdu a to v prípade ak nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnuté služby. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný:

a.) Zabezpečiť náhradný program a služby v porovnateľnej kvalite a rozsahu ako boli pôvodné služby, pričom v prípade zabezpečenia služieb na rovnakej úrovni alebo vyššej sú akékoľvek ďalšie nároky Objednávateľa vylúčené, alebo

b.) Navrátiť Objednávateľovi cenový rozdiel za neposkytnuté alebo náhradným plnením nekompenzované služby alebo

c.) Poskytnúť Objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny dohodnutých služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie alebo

d.) Poskytnúť Objednávateľovi bezodkladnú pomoc.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM, ZRUŠENIE ZÁJAZDU A STORNOPOPLATKY

6.1 Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb a to iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo pri porušení zmluvných podmienok zo strany objednávateľa. Poskytovateľ má právo zrušiť zájazd z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností, ktoré sťažujú výkon dojednaných služieb. Mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami sa rozumejú napríklad, avšak nie výlučne vojna, povstania či teroristické útoky, akékoľvek ozbrojené konflikty pravidelnej armády, nepravidelnej armády či iných ozbrojených zložiek, šírenie nákazlivej choroby, zákaz vycestovania do danej krajiny na základe rozhodnutia štátnych orgánov, zemetrasenia či iné živelné pohromy a iné okolnosti ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie Objednávateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd i z iného dôvodu než je uvedený v tomto článku, pričom túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi a to najneskôr 21 dní pred plánovaným začatím čerpania služieb. Uvedený termín môže Poskytovateľ primerane jednostranne skrátiť, pokiaľ Objednávateľ objednal zájazd a/alebo služby v kratšej časovej lehote ako 21 dní pred plánovaným začiatkom resp. nástupom.

6.2 V prípade zrušenia zájazdu zo strany Poskytovateľa bude objednávateľovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo navrátenie uhradenej zálohy za objednané služby.

6.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím čerpania služieb a to písomnou formou, ktorú doručí Poskytovateľovi a ktorá nadobúda účinnosť dňom doručenia Poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi uhradiť nasledovné storno poplatky (uvedené stornopoplatky platia pre jednu osobu bez rozdielu veku):

a.) Výšku 5% z ceny služieb ak objednávateľ odstúpi v lehote 92 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb.

b.) Výšku 20% z ceny služieb ak objednávateľ odstúpi v lehote 91 až 62 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

c.) Výšku 50% z ceny služieb ak objednávateľ odstúpi v lehote 61 až 32 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

d.) Výšku 100% z ceny služieb ak objednávateľ odstúpi v lehote 31 dní a menej pred termínom začatia čerpania služieb alebo ak zmešká alebo sa nedostaví k čerpaniu služieb, alebo ak je zo zájazdu vylúčený.

e.) Výšku 100% z ceny služieb odo dňa zakúpenia zájazdu objednávateľom ak pobyt alebo jeho časť zasahuje do dní štátnych sviatkov hostiteľskej krajiny alebo právom uznaných náboženských sviatkov hostiteľskej krajiny, alebo do dní na ktoré pripadá realizácia celospoločenských tradičných kultúrnych či náboženských podujatí celoštátneho alebo medzinárodného významu v hostiteľskej krajine, ako aj do dní, ktoré bezprostredne takýmto dňom predchádzajú, alebo bezprostredne po nich nasledujú a to v rozsahu nie dlhšom ako sedem kalendárnych po sebe idúcich dní, bez ohľadu na to koľko pred termínom začatia čerpania služieb objednávateľ odstúpi od zmluvy.

6.4 Objednávateľ je oprávnený odpočítať storno poplatok, poistné ako aj prípadný nárok na náhradu škody od uhradenej zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu.

6.5 Nárok na náhradu škody prevyšujúcu výšku stornopoplatoku, ktorá prípadne vznikla Poskytovateľovi odstúpením objednávateľa od zmluvy, nie je uhradením stornopoplatku dotknutý.

6.6 V prípade žiadosti zo strany objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo zmenu typu ubytovania či inej dojednanej služby za inú, ak je Poskytovateľ schopný túto zmenu uskutočniť, sa postupuje ako pri storne pôvodnej objednávky a Objednávateľ je povinný uhradiť storno poplatky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

6.7 V prípade ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať dohodnuté služby alebo nenastúpi na zájazd, alebo z vlastného rozhodnutia nevyčerpá všetky služby dojednané v zmluve, nemá nárok na navrátenie ceny služby alebo jeho nevyčerpanej časti.

6.8 Odstúpením od zmluvy nie sú ustanovenia o zmluvnej pokute odstúpením od zmluvy dotknuté.

7. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

7.1 V prípade ak rozsah a/alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako zmluvne dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu služieb respektíve na nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby. Objednávateľ je povinný toto svoje právo uplatniť bezodkladne priamo na mieste aby mohla byt okamžite zjednaná náprava a to u dodávateľa služieb spísaním záznamu, ktorý objednávateľ predloží Poskytovateľovi pri uplatnení práva na reklamáciu. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy, tú je nutné uplatniť priamo u Poskytovateľa služieb.

7.2 V prípade ak Poskytovateľ riadne a včas nezabezpečí nápravu namietaných služieb, je Objednávateľ povinný bezodkladne po svojom návrate uplatniť svoje právo na reklamáciu priamo u Poskytovateľa (e-mail: reklamacie@yeti-exclusive.sk) a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, v opačnom prípade jeho právo na reklamáciu zaniká. Poskytovateľ je povinný na všetky reklamácie podané v súlade s týmito podmienkami poskytnúť objednávateľovi písomné vyjadrenie a to po riadnom prešetrení v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

7.3 Za predmet reklamácie nemôže byť považovaná služba, ktorá bola Objednávateľovi poskytnutá zdarma.

7.4 V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu z uhradenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v súlade s uzatvorenou zmluvou a to vo výške rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

7.5 Objednávateľ je povinný pri riešení reklamácie poskytnúť Poskytovateľovi maximálnu súčinnosť, aby ten mohol zariadiť nápravu alebo odstránenie vzniknutých nedostatkov tak, aby sa zabránilo vzniku škodám alebo aby sa znížil ich rozsah.

7.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, v prípade ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní dodávatelia služieb, a škoda bola zavinená objednávateľom alebo treťou stranou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktorého vynaloženie je spravodlivé požadovať alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

7.7 Poskytovateľ nemôže vylúčiť drobné odchýlky jednotlivých služieb. V prípade ich výskytu bude Poskytovateľ Objednávateľa informovať.

7.8 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za úroveň služieb, ktoré si objednávateľ samostatne zabezpečí u tretích osôb.

7.9 Náhrada škody a jej výška a ďalšie nároky, ktoré súvisia s leteckou dopravou, ktorú si Objednávateľ nechal zabezpečiť v rámci služieb u Poskytovateľa (strata batožiny, jej poškodenie, meškanie letu alebo jeho zrušenie a podobne) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre danú leteckú spoločnosť.

8. SÚHLAS OBJEDNÁVATEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. SR o ochrane osobných údajov objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vrátane rodného čísla, za účelom obstarania zájazdu a zmluvne dohodnutých služieb a to po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a Poskytovateľom. Objednávateľ je zároveň povinný písomne upovedomiť Poskytovateľa o akejkoľvek zmene osobných údajov potrebných pre zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky zájazdu. Uvedený súhlas objednávateľ poskytuje Poskytovateľovi ako aj obchodným partnerom Poskytovateľa (vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov) pre potreby zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Súhlas môže objednávateľ zrušiť písomným oznámením zaslaným Poskytovateľovi. Uvedený súhlas udeľuje objednávateľ i v mene ostatných účastníkov zájazdu na základe zákona respektíve ich písomného súhlasu, o ktorom prehlasuje že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za správnosť údajov, úplnosť a ich pravdivosť, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy/ objednávky. Objednávateľ zároveň udeľuje súhlas Poskytovateľovi spracovávať jeho osobné údaje za účelom obchodných a marketingových aktivít.

9. POISTENIE

9.1 Poskytovateľ uzatvorí s poskytovateľom poistenia registrovaným v Európskej únii, alebo jehoorganizačnou zložkou poistenie ako Poistník v prospech Objednávateľa ako Poisteného do 2 dní odo dňa prijatia úplnej ceny zájazdu, pričom uzatvorí v jeho prospech Cestovné poistenie podľa poistných podmienok, ktoré tvoria prílohu týchto všeobecných zmluvných podmienok a Poistenie storna zájazdu v rozsahu poistných podmienok, ktoré tvoria prílohu týchto všeobecných zmluvných podmienok.

9.2 Uzatvorením poistenia v prospech Objednávateľa ako Poisteného vzniká poistný zmluvnývzťah medzi Poisťovňou a Poisteným.

9.3 Poistné platené poisteným poisťovni je zahrnuté v cene zájazdu a je poisťovni poukazované Poskytovateľom ako Poistníkom. Poistený neplatí nad rámec ceny zájazdu žiadne ďalšie poistné.

9.4 Poistné udalosti je povinný Objednávateľ ako Poistený riešiť priamo s poisťovňou, alebo osobou ňou poverenou v zmysle poistných podmienok, ako aj s Objednávateľom, nakoľko poistenie je realizované v zmysle skupinovej poistnej zmluvy medzi Poisťovňou a Poistníkom.

9.5 V prípade storna zájazdu, bude poistné plnenie znížené o spoluúčasť vyplatené priamo Poistenému.

9.6 Poistenie nevznikne a nemôže vzniknúť skôr ako je deň nasledujúci po dni prijatia celej ceny zájazdu Poskytovateľom ako Poistníkom.

9.7 Poskytovateľ poskytne Poistenému pri uzatváraní poistenia všetky potrebné informácie. Rovnako mu poskytne potrebné informácie po objednaní zájazdu, po prijatí celej ceny zájazdu.

9.8 Objednávateľ ako Poistený prehlasuje, že si riadne prečítal poistné podmienky, že ich obsahu plne porozumel, že si želá byť nimi viazaný a že ich akceptuje ako svoju slobodnú vôľu.

9.9 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nevyplatenie poistného poisťovňou. Vzťah Poisteného a Poisťovne je striktne autonómny poistný vzťah, hoc vznikol ako súčasť skupinovej poistnej zmluvy medzi Poisťovňou a Poistníkom.

9.10 Zmluvné podmienky pre poistenie sa riadia právom v zmysle poistných podmienok Poisťovne.

9.11 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi informáciu o vzniku poistnej udalosti, ako aj všetky podrobnosti k poistnej udalosti neodkladne po jej vzniku. Ak nastane prekážka, ktorá nie je zavinená Objednávateľom, brániaca v poskytnutí takýchto informácií, Objednávateľ je povinný poskytnúť uvedené informácie Poskytovateľovi ihneď ako táto prekážka odpadne. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok odmietnutie plnenia zo strany Poisťovne.

9.12 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky doklady, podklady a informácie o vzniku poistnej udalosti a vo vzťahu k nej, neodkladne po jej vzniku. Ak nastane prekážka, ktorá nie je zavinená Objednávateľom, brániaca v poskytnutí takýchto informácií, dokladov a podkladov, Objednávateľ je povinný poskytnúť uvedené informácie, doklady a podklady Poskytovateľovi ihneď ako táto prekážka odpadne. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok odmietnutie plnenia zo strany Poisťovne.

9.13 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi v prípade poistnej udalosti všetku súčinnosť, ktorú je od neho spravodlivé požadovať, pri šetrení poistnej udalosti poisťovňou.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok, sú informácie platné pre jednotlivé zájazdy uvedené na webových stránkach Poskytovateľa, ako aj predodchodové pokyny zaslané Objednávateľovi Poskytovateľom po objednaní a uhradení zájazdu.

10.2 Všeobecné podmienky platia pre všetkých účastníkov zájazdov Poskytovateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/objednávky zájazdu, pokiaľ nie je vopred dojednaný alebo stanovený rozsah podmienok, povinností a práv inak, a to vždy písomnou formou.

10.3 Objednávateľ vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v účasti na dohodnutom zájazde a sám zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na zvládnutie zájazdu a dojednaných službách.

10.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za vybavenie vízových formalít (v prípade ak toto vyžaduje hostiteľská krajina), ak zmluva o obstaraní zájazdu nestanovuje inak. Objednávateľ je povinný si samostatne zaistiť potrebné doklady a náležitosti potrebné pre účasť na pobyte v hostiteľskej krajine. Za prípadné neudelenie víza Poskytovateľ nenesie zodpovednosť a to ani v prípade ak objednávateľ žiadal o vízum prostredníctvom Poskytovateľa. Náklady vzniknuté s nedodržaním pasových, colných, devízových, tranzitných, dopravných, zdravotných a ďalších predpisov, zákonov či zvyklostí krajiny do ktorej vstupuje resp. cez ňu tranzituje, nesie objednávateľ.

10.5 Podpisom zmluvy resp. zaslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a Všeobecné podmienky sú mu známe a zrozumiteľné, súhlasí s nimi a akceptuje ich v plnom rozsahu.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.11.2016.

YETI vám želá veľa nezabudnuteľných zážitkov s našimi jedinečnými balíčkami.